Τα ψηφιακά αποθετήρια ως εργαλεία διαφύλαξης και ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι περιπτώσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου. Συγκριτική ανάλυση με τα αποθετήρια CADL στις ΗΠΑ και York Archives στη Μ. Βρετανία

Digital repositories as tools for preserving and promoting local cultural heritage. A comparative analysis of the Municipal Library of Kalyvia, the Public Library of Lixouri and CADL repositories in US and York Archives in UK (english)

 1. MSc thesis
 2. Σχετικά με το Αποθετήριο
 3. Αναστασάκης, Γεώργιος
 4. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
 5. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 6. 17 September 2023
 7. 131 σ.
 8. Κατσιρίκου, Ανθή
 9. Ψηφιακά αποθετήρια | Ψηφιακός μετασχηματισμός | Πολιτιστική κληρονομιά
 10. Ψηφιακό περιεχόμενο | Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορίας Δήμου Σαρωνικού
  • Κατατεθειμένη Διπλωματική εργασία στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου http ⟶ Click Here

  • Η ανάγκη διαφύλαξης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί μια από τις σημαντικές προτεραιότητες και στοχεύσεις δημοσίων και μη κυβερνητικών φορέων και υπερεθνικών οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό οι βιβλιοθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο ως προς την διαφύλαξη και οργάνωση των τεκμηρίων όσο και ως προς την δυνατότητα ανοικτής και ελεύθερης πρόσβασης του κοινού σε αυτά.

   Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο πεδίο των πολιτισμού και των ανθρωπιστικών επιστημών έχει επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και διαμοιράζουμε τα τεκμήρια τόσο της υλικής όσο και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες στα ψηφιακά αποθετήρια, βιβλιοθήκες και αρχεία έχουν στη διάθεσή τους ψηφιακά εργαλεία με σημαντικές δυνατότητες που προωθούν την ανοικτότητα και τη διασυνδεσιμότητα των δεδομένων.

   Στην παρούσα εργασία διαπραγματευόμαστε κατά πόσο τα ψηφιακά αποθετήρια ως οργανικό μέρος των δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών καθίστανται εργαλεία διαφύλαξης και ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέξαμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ληξουρίου των οποίων τα αποθετήρια χαρακτηρίζονται για την τοπικότητα του υλικού τους. Εξετάζουμε δε συγκριτικά τα consortia των βιβλιοθηκών CADL στις ΗΠΑ και York Archives στη Μ. Βρετανία, τα οποία διαθέτουν αυτοτελή τμήματα τοπικής ιστορίας που περιλαμβάνουν αντίστοιχα ψηφιακά αποθετήρια.

  • The need of preserving and promoting cultural heritage is one of the major priorities and objectives of public and non-governmental bodies and supranational organizations worldwide. In this context, libraries play an important role both in terms of the preservation and organization of documents and in providing open and free public access to them.

   Digital transformation in the field of culture and the humanities has brought about revolutionary changes in the way we process and share both tangible and intangible cultural heritage. From digital libraries to digital repositories, the libraries and archives have digital tools with significant capabilities at their disposal that promote openness and interconnectivity of data.

   In this paper we discuss whether digital repositories as an organic part of public and municipal libraries can become tools for preserving and enhancing local cultural heritage. As case studies we chose the Municipal Library of Kalyvia and the Public Library of Lyxouri whose repositories are characterized by the local nature of their material. We compare them to the CADL library consortium in the USA and the York Archives in the UK, which have independent local history departments that include corresponding digital repositories.