Αναστολή ανασκαφικών εργασιών στην Κοίλη λόγω έλλειψης εργατών