Μπέλλος, Λουκάς Γ. (1848-1913) [Συγγραφέας]. Αλβανικά, ή, Αι τρεις ζώσαι διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσης

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Δευτερεύουσες βιβλιογραφικές πηγές
  3. 1903
  4. Ελληνικά
  5. Αλβανική γλώσσα -- Ιστορία | Ελληνική γλώσσα -- Διάλεκτοι | Ελληνοαλβανική διάλεκτος
  6. Μπέλλος, Λουκάς Γ. (1848-1913)
  7. Βιβλιογραφικά έργα (Μονογραφίες)
  8. Αι τρεις ζώσαι διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσης