Μπαλτσιώτης, Λάμπρος [Συγγραφέας]. Εθνικοί μύθοι και ιστορικές κατασκευές στις μη ελληνόφωνες ομάδες. Το παράδειγμα των Αρβανιτών και των Βλάχων

National Myths and historical constructions in the non Greek speaking communities: The example of Arvanites and Vlachs (Αγγλική)

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. Δευτερεύουσες βιβλιογραφικές πηγές
  3. 2002
  4. Ελληνικά
  5. Αρβανίτες | Μειονότητες -- Ελλάδα | Βλάχοι
  6. Μπαλτσιώτης, Λάμπρος
  7. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  8. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας [Διοργανωτής]. Μειονότητες στην Ελλάδα : Επιστημονικό συμπόσιο, [Αθήνα], (7-9 Νοεμβρίου 2002)