Πίνακας αρχαιολογικών ευρημάτων με αναφορά στον τρόπο ανεύρεσης