Περί του ηλεκτρικού φωτισμού του Μουσείου Ναυπλίου