1. Ψηφιακό τεκμήριο (Επιστολή)
  2. Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς το Υπουργείο Παιδείας με θέμα "Υποψήφιοι θέσης φυλάκα Μουσείου" [1944-03-14]
  3. Κείμενο
    • Πρωτότυπο
  4. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)