1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Κείμενο
 3. Λοιπά τεκμήρια
 4. 28 Απριλίου 1934
 5. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή
 6. Αθήνα
 7. Αρχειακά τεκμήρια
  • Πρωτότυπο
  • Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
    
   Φιλοσοφική Σχολή 
    
   Αριθ. 47

                                                      Επαγγελματικόν Παιδαγωγικόν Ενδεικτικόν

   ο
    
   Χρήστος Ν. Πέτρου
    
   εκ Καλυβίων Λαυρεωτικής ορμώμενος
   περί την παιδαγωγικήν εν τω Αθήνησι Πανεπιστημίω Σπουδάσας
   μετ' ακριβή δοκιμασίαν
   ηξιώθη Επαγγελματικού Παιδαγωγικού Ενδεικτικού τυχών του βαθμού
    
   ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
    
   έτοι χιλιοστώ ενακοσιοστώ τριακοστώ τέταρτω
   μηνός Απριλίου εικοστή ογδόη
    

            Ο Πρύτανις                                            Ο Γραμματεύς                               Ο Κοσμήτωρ
     
    
 8. Αριθμός εγγράφου 1