Πρόσωπα με δράση το 1821 από την Κερατέα

  1. Συλλογή
  2. Πρόσωπα με δράση το 1821
    • Η αναφορά στα ονόματα που περιλαμβάνει η συλλογή γίνεται στο έργο του Διονυσίου Σουρμελή "Ιστορία των Αθηνών" και αναπαράγεται στο παράρτημα στο έργο του Χρίστου Γ. Ρώμα "Η Κερατέα της Αττικής", στο κεφάλαιο "Αγωνιστές του 1821 από την Κερατέα ή τα Μεσόγεια" υπό την επικεφαλίδα "Οι πεσόντες υπέρ πατρίδος μέχρι του Ζ' έτους" και υπό την επικεφαλίδα "Οι πεσόντες εν τω φρουρίω Αθήναιοι εν τη πολιορκία του Κιουταχή" (σελ. 169 - 170).

      Επιπλέον περιλαμβάνει ονόματα από τον κατάλογο ονομάτων που καταγράφονται στο  έργο των Βεκρή Λευτέρη και Πρίφτη Κώστα, Μεσογείτες αγωνιστές του 21: Μια αρχειακή έρευνα, το οποίο εντάσσεται στα "Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής", σελ. 654-655.