Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Βασιλείον της Ελλάδος

  1. Οργανισμός
  2. Κυβερνητικός οργανισμός
  3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  4. Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Ελληνική)
  5. 1833
  6. Εφημερίδα