1. Συλλογή
    • Πρόκειται για το αρχείο του Χρ. Ν. Πέτρου – Μεσογείτη όπως αυτό έχει αρχειοθετηθεί και ταξινομηθεί στους φυσικούς του φακέλους.