Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά ΙΕ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής