1. Γεγονός
  2. Πάνειο Όρος (Πανί)
  3. Ελληνικά
    • Πραγματοποιείται την 1η Παρασκευή μετά το Πάσχα.